Thai

บีลีฟ เรคคอร์ด แจ้งขอเลื่อนกิจกรรม “มัสคีเทียร์ ปาร์ตี้ เสือร้องให้”

YOU2PLAY May 19, 2010

จากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางค่ายบีลีฟ เรคคอร์ด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางและในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมมัสคีเทียร์ ปาร์ตี้ เสือร้องให้” ที่จะจัดขึ้นในวัน ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคมนี้ ณ ร้าน คอสมิค คาเฟ่ อาร์ ซี เอ สำหรับวัน-เวลาในการจัดกิจกรรม “มัสคีเทียร์ ปาร์ตี้ เสือร้องให้” ครั้งต่อไป ทางค่ายจะขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

มัสคีเทียร์ ปาร์ตี้ เสือร้องให้ , musketeers